Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

Šios Prekių Pirkimo-Pardavimo taisyklės (toliau – „Sutartis“) – tai nuotolinė prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kuria nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu –pardavimu www.casabella.lt internetinėje ar „Casa Bella“ fizinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

Uždaroji akcinė bendrovė „ANEROIDAS“, juridinio asmens kodas 122050793, buveinės adr. Kęstučio g. 41A, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – „Pardavėjas“) ir kliento vardas pavardė, gyv. adresas, miestas, Lietuvos Respublika (toliau – „Pirkėjas“) toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, susitarė:

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybėn šios Sutarties Priede Nr.1 (perkant fizinėje „Casa Bella“ parduotuvėje, toliau – „Parduotuvė“) arba Prekių užsakymo paraiškoj (perkant www.casabella.lt, toliau – „Internetinė parduotuvė“) išvardintas prekes ir paslaugas (toliau – „Prekės“), o Pirkėjas įsipareigoja pagal sutartį pateiktas Prekes priimti bei už jas sumokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
1.2. Pirkėjas patvirtina susipažinęs ir sutinkantis su Sutartimi pasirašydamas Priedą Nr.1 (perkant Parduotuvėj) arba pažymėjęs langelį varnele ,,perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis“ (perkant Internetinėje parduotuvėje). Tokiu būdu patvirtinta Sutartis yra Šalis įpareigojantis teisinis dokumentas, nustatantis Šalių teises bei pareigas, prekių pirkimo ir apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, Šalių atsakomybę ir kitas nuostatas, susijusias su prekių pirkimu ir pardavimu.

2. PIRKĖJO TEISĖS

2.1. Pirkėjas perka prekes iš Pardavėjo vadovaudamasis šia Sutartimi ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui raštu (el. paštu info@casabella.lt, nurodant norimą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) iki prekių pristatymo arba ne vėliau kaip per 14 d. nuo prekės pristatymo dienos.
2.3. Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties, perkant Internetinėje parduotuvėje, nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228 10 straipsniu „Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“.
2.4. Pirkėjas gali pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, perkant Internetinėje parduotuvėje, ir grąžinti kokybišką prekę tik tuo atveju, jei laikėsi žemiau nurodytų sąlygų:
2.4.1. Grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
2.4.2. Prekė nebuvo surinkta ar bandyta surinkti ir liko originalioje tvarkingoje pakuotėje. Kokybiškų bandytų rinkti arba surinktų baldų grąžinti negalima;
2.4.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
2.4.4. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
2.4.5. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
2.4.6. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228 10 ir 6.228 11 straipsnių numatyta tvarka;
2.4.7. Pirkėjas, gražindamas kokybišką prekę, turi pateikti prekės įsigijimo dokumentą;
2.4.8. Už grąžintą kokybišką prekę sumokėtą sumą Pardavėjas įsipareigoja grąžinti per 14 dienų, nebent susitarta kitaip.
2.5. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šios sutarties 2.2 punkte numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo užsakytos ir/ ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais. Individualiu Pirkėjo užsakymu laikomos Prekės, kurioms Pirkėjas pasirinko apdailas, matmenis, papildomas funkcijas. Šios Prekės gaminamos išskirtinai pagal Pirkėjo pateiktas specifikacijas ir yra laikomos individualiu užsakymu.

3. PIRKĖJO PAREIGOS

3.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes šios Sutarties nustatyta tvarka.
3.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.3. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės ir Parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šios Sutarties ir kitų Pardavėjo nustatytų sąlygų bei nepažeisti galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų.
3.4. Pirkėjas privalo apmokėti kokybiškos prekės grąžinimo išlaidas. Kai Prekė grąžinama dėl kokybinių trūkumų – jos grąžinimo kaštus padengia Pardavėjas.

4. PARDAVĖJO TEISĖS

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis Internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti Internetinės parduotuvės www.casabella.lt veiklą, apie tai iš anksto neinformavęs Pirkėjo.
4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šią Sutartį. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
4.4. Pardavėjas, kilus neaiškumų dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju jo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu. Tokiu atveju Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo patikslinto užsakymo pasitvirtinimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
4.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti su Pirkėju sudarytą Sutartį, jei Pirkėjo užsakytų Prekių gamintojas nutraukė Prekės gamybą arba atsisakė tam tikrų Prekės komplektacijos dalių, su kurių pakeitimu Pirkėjas nesutinka. Tokiu atveju Pirkėjo sumokėti pinigai grąžinami per 14 dienų, jei nebuvo susitarta kitaip.

5. PARDAVĖJO PAREIGOS

5.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Sutartyje nurodytomis sąlygomis.
5.2. Pardavėjas, susidarius ypatingoms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

6. KAINA IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

6.1. Visų Pardavėjo pagal pridedamus priedus parduodamų Prekių kaina su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu sudaro XXXX eur (suma žodžiais). Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui, galutinė kaina gali padidėti arba sumažėti, atsižvelgiant į šio mokesčio pokytį. Prekių kaina gali keistis ir bus tikslinama atlikus matavimus Montavimo objekte (jei matavimai yra reikalingi pagal Prekių specifikaciją ir Pardavėjo ir Pirkėjo susitarimą).
6.2. Pirkėjas šios Sutarties Priede Nr.1 (Perkant Parduotuvėje) nurodytą pinigų sumą Pardavėjui įsipareigoja sumokėti tokiomis dalimis mokėjimo nurodymu į šioje Sutartyje nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą:
6.2.1. Sutarties sudarymo metu Pirkėjas įsipareigoja sumokėti XXX EUR (suma žodžiais) avansą (t.y. 50% sumos nurodytos sutaries Priede Nr.1 ir Priede Nr. 2). Pateikus patikslintą Priedą mokėtina avanso suma perkaičiuojama tik jei pokytis sudaro daugiau kaip 2 proc. visos pasiūlymo sumos. Patikslinta pasiūlymo dalis pridedama/atimama iš prieš montavimo darbus mokamos dalies sumos. Palūkanos už šiame punkte nurodytą avansą jokiomis aplinkybėmis neskaičiuojamos ir Pardavėjo nemokamos;
6.2.2. Ne vėliau kaip per 2 (darbo) dienas nuo Pirkėjo informavimo apie tai (telefonu, elektroniniu paštu ar laišku), apie prekių pagaminimą ir/ar atvykimą į sandėlį, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti likusią prekių kainos dalį.
6.3. Pirkėjas šios Sutarties Prekių užsakymo paraiškoje (perkant Internetinėje parduotuvėje) nurodytą pinigų sumą Pardavėjui įsipareigoja sumokėti banko pavedimu arba per elektroninės bankininkystės sistemą. Mokėjimas laikomas gautu nuo pinigų įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos arba Pirkėjui pateikus įrodymą apie atliktą mokėjimą. Nuo šios dienos pradedamas skaičiuoti užsakymo vykdymo terminas.

7. PREKIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA
7.1. Prekių pristatymo terminas yra nurodytas Priede Nr. 1 arba Internetinės parduotuvės prekių aprašuose. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo avanso už Prekes sumokėjimo dienos.
7.2. Prekėm atvykus į Pardavėjo sandėlį, Pardavėjas Pirkėjo nurodytais kontaktais telefonu arba el. paštu informuoja Pirkėją ir suderina prekių pristatymo adresą, laiką, kontaktinį asmenį.
7.3. Nurodytas Prekių pristatymo terminas pratęsiamas papildomam Pardavėjo nurodytam terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip 3 (trys) mėnesiai, jeigu dėl objektyvių nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių nėra galimybės perduoti prekių Pirkėjui (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių sugadinimą vežimo iš tiekėjų metu ir panašiai).
7.4. Prekės perduodamos Pirkėjui, Šalims pasirašant Prekių perdavimo-priėmimo aktą arba krovinio važtaraštį. Tikslią prekių perdavimo dieną ir laiką Šalys nustato tarpusavio susitarimu, tačiau bet kuriuo atveju Pirkėjas turi priimti prekes ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pardavėjo atlikto informavimo.
7.5. Pirkėjas, Pardavėjui perduodant prekes, įsipareigoja detaliai apžiūrėti prekes ir nustačius prekių trūkumų, juos numatyti prekių perdavimo-priėmimo akte arba krovinio važtaraštyje. Pirkėjui šiame akte nenurodžius akivaizdžių trūkumų, Pirkėjas praranda galimybę remtis tokių trūkumų atsiradimu ir reikalauti pašalinti trūkumus ar dėl šių trūkumų atsiradusios žalos atlyginimo. Pasirašydamas prekių perdavimo aktą be išlygų, Pirkėjas patvirtina, kad jis yra susipažinęs su perleidžiamų prekių būkle, asortimentu ir komplektiškumu bei neturi jokių pretenzijų Pardavėjui.
7.6. Jeigu pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento, kurių nebuvo įmanoma pastebėti Prekės perdavimo metu, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją ne vėliau kaip per 48 valandas nuo gavimo momento el. paštu info@casabella.lt apie pastebėtus Prekės trūkumus.
7.7. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti priimti prekių, išskyrus atvejus, kai prekės neatitinka komplektiškumo, asortimento reikalavimų (ta apimtimi, kiek neatitinka) arba yra su tokiais akivaizdžiais trūkumais, dėl kurių prekių neįmanoma naudoti pagal paskirtį. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti priimti šios Sutarties sąlygas atitinkančų prekių dėl to, kad jis tikėjosi kitokių savybių prekių, t.y. atsisakyti priimti prekes galima tik dėl objektyvių priežasčių. Pirkėjas taip pat neturi teisės atsisakyti priimti šios Sutarties sąlygas atitinkančių prekių dėl to, kad nėra galimybės jų sumontuoti patalpose ar jas į patalpas įnešti, išskyrus atvejus, kai iki šios Sutarties sudarymo Pardavėjas buvo nuvykęs su Pirkėju į jo nurodytas patalpas ir Šalys pasirašė priedą su patalpų bei prekių montavimo vietų išmatavimais bei Pardavėjo patvirtinimu dėl matavimų atlikimo Pardavėjo jėgomis. Pirkėjas, esant pagrindui atsisakyti priimti prekes, neturi teisės atsisakyti šios Sutarties/ jos nutraukti, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas nepašalina trūkumų šioje Sutartyje numatyta tvarka (tokiu atveju ši Sutartis gali būti nutraukiama remiantis nuostratomis, reglamentuojančiomis šios Sutarties nutraukimą).
7.8. Pirkėjas, užsakydamas prekes Internetinėje parduotuvėje, gali pasirinkti jų pristatymo būdą, t. y. pasinaudoti Internetinės parduotuvės teikiama prekių kurjerių tarnybos (toliau – Kurjeris) pristatymo paslauga, atsiimti prekes siuntų savitarnos terminaluose, arba įmonės buveinėje.
7.9. Prekių pristatymo Pirkėjui sąlygos:
7.9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas, jei Pirkėjas nepasirinko pasiimti Prekių iš Pardavėjo buveinės pats.
7.9.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Adresas gali būti namų, darbovietės ar kitas adresas.
7.9.3. Už Prekių pristatymą moka Pirkėjas pagal užsakymo metu pasirinktą pristatymo būdą ir pateiktus įkainius.
7.9.4. Prekių pristatymo (transportavimo) įkainiai pateikiami tik už Prekės pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu, jei reikalingos Prekės užnešimo, surinkimo paslaugos, tuomet įkainiai derinami su Pirkėju individualiai prieš sutarties sudarymą.
7.10. Parduodamų prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika ir nuosavybės teisė pereina Pirkėjui nuo prekių perdavimo šioje Sutartyje nustatyta tvarka momento.

8. PERDUOTŲ PREKIŲ TRŪKUMŲ NUSTATYMAS IR JŲ PAŠALINIMAS

8.1. Esant paslėptų neakivaizdžių prekių defektų, atsiradusių iki prekių perdavimo Pirkėjui dienos, Pardavėjas atsako Pirkėjui dėl netinkamos prekių kokybės, jeigu trūkumai atsirado ir buvo nustatyti per 2 (dvejus) metus nuo prekių perdavimo momento, remiantis teisės aktais ir šia Sutartimi. Pirkėjas įsipareigoja apie šiuos trūkumus informuoti Pardavėją raštu, tiksliai nurodydamas prekių trūkumų pobūdį ir mastą bei kartu pridėdamas vaizdinę medžiagą (jeigu iš jos trūkumai galimi įvertinti), nedelsiant per protingą terminą nuo jų nustatymo, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, o to nepadarius praranda teisę reikšti reikalavimus dėl šių trūkumų pašalinimo ar dėl šių trūkumų atsiradusios žalos atlyginimo.
8.2. Pirkėjui raštu pranešus apie prekių trūkumus, kurie nebuvo numatyti prekių perdavimo-priėmimo akte, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas atvykti apžiūrėti prekių. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas atvykęs pas Pirkėją nustato trūkumus, Šalys surašo defektų aktą, kuriame užfiksuoja konkrečius prekių trūkumus, ir Pardavėjas turi teisę prekes nedelsiant pasiimti, fiksuojant prekių pasiėmimą defektų akte, siekiant prekių trūkumus pašalinti šioje Sutartyje numatyta tvarka.
8.3. Tiek prekių perdavimo metu, tiek po prekių perdavimo, Šalims nesusitarus dėl prekių trūkumų egzistavimo, jų įtakos prekių naudojimui pagal paskirtį, trūkumų pašalinimo išlaidų dydžio ir kitais atvejais, kai reikia nustatyti su prekėmis susijusius faktus, turinčius įtakos Šalių įsipareigojimams pagal šią Sutartį tinkamai įvykdyti, Šalys turi teisę samdyti nepriklausomus ekspertus, kurių darbo išlaidas apmoka neteisi Šalis.
8.4. Esant nustatytiems prekių kokybės trūkumams, kurie numatyti prekių perdavimo-priėmimo akte arba nustatyti po prekių perdavimo-priėmimo (jeigu trūkumai nebuvo akivaizdūs ir Pirkėjas apie juos per šioje Sutartyje numatytą terminą pranešė Pardavėjui), Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita juos pašalinti per 30 (trisdešimt) dienų nuo trūkumų nustatymo šioje Sutartyje numatyta tvarka ir prekių perdavimo trūkumams pašalinti dienos, o tuo atveju, jeigu reikia užsakinėti naujas prekes/ jų dalis iš Pardavėjo prekių tiekėjų – per protingą prekių pristatymo terminą, kuris negali viršyti 3 (trijų) mėnesių. Pašalinus trūkumus, Pardavėjas pristato prekes į Pirkėjo patalpas, iš kurių prekės buvo paimtos trūkumams pašalinti. Priimant prekes, sudaromas prekių perdavimo aktas, kuriame užfiksuojama, ar trūkumai yra tinkamai pašalinti.
8.5. Esant prekių trūkumams, kurie numatyti prekių perdavimo-priėmimo akte arba nustatyti po prekių perdavimo-priėmimo (jeigu trūkumai nebuvo akivaizdūs ir Pirkėjas apie juos per protingą terminą pranešė Pardavėjui), Pirkėjas turi teisę reikalauti vietoje trūkumų pašalinimo sumažinti Prekių kainą, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas suderina sumą, kuria sumažinama prekių kaina, ir tai įformina rašytiniu susitarimu. Pirkėjas taip pat turi teisę reikalauti sumažinti prekių kainą tuo atveju, jeigu Pardavėjas nepašalina prekių trūkumų šios Sutarties 4.4 punkte numatytais terminais. Prekių kaina negali būti sumažinama daugiau nei 5 % (penki procentai). Pirkėjas neturi teisės pats imtis priemonių trūkumams pašalinti, nesant Pardavėjo rašytinio sutikimo, išskyrus atvejus, kai Šalys nesusitaria dėl kainos sumažinimo arba kai Pardavėjas nepašalina prekių trūkumų šios Sutarties 4.4 punkte numatytais terminais.

9. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
9.1. Pirkėjui persigalvojus, prekės, pirktos Internetinėje pardupotuvėje, gali būti grąžintos Pardavėjui. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte išvardintų kategorijų tinkamos kokybės prekių, taip pat prekių, kurios Pirkėjui atsiųstos pagal individualų užsakymą.
9.2. Prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo Prekių pristatymo dienos.
9.3. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.228 10 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties galima tik, jei Prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra Prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą Prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir Prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas Prekės komplektines dalis. Atsisakęs sutarties, Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui savybėms ir veikimui nustatyti.
9.4. Pirkėjas, norėdamas grąžinti Prekę, turi pateikti rašytinį prašymą dėl Prekių grąžinimo, nurodydamas priežastis ir pridėdamas apmokėjimo patvirtinimą ir pateikti juos el.paštu info@casabella.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas patvirtina prašymo gavimą ir suderina grąžinimo detales su Pirkėju.
9.5. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
9.6. Pinigai už grąžintas Prekes grąžinami ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos į Pirkėjo nurodytą sąskaitą.
9.7. Prekių grąžinimo ir keitimo išimtys:
9.7.1. Prekės, pirktos Parduotuvėje ar iš ekspozicijos, negali būti grąžinamos;
9.7.2. Individualiai pagamintos prekės tiek užsakius Internetinėje parduotuvėje, tiek Parduotuvėje;
9.7.3. Užsakytos prekės tiek užsakius Internetinėje parduotuvėje, tiek Parduotuvėje;
9.7.4. Nauja Prekė su pažeista pakuote yra negrąžinama.
9.8. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
9.8.1. Prekė turi būti originalioje, nesugadintoje pakuotėje;
9.8.2. Prekė turi būti nenaudota, nebandyta surinkti, nesugadinta;
9.8.3. Prekė turi būti pilnos komplektacijos, nenuplėštomis apsauginėmis plėvelėmis, etiketėmis, nepraradusi prekinės išvaizdos.
9.9. Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jei Pirkėjas nesilaiko Prekių grąžinimo tvarkos.

10. PREKIŲ MONTAVIMAS
10.1. Pirkėjui nepasirinkus Pardavėjo teikiamos prekių montavimo paslaugos ir prekes montuojant pačiam Pirkėjui arba jo pasitelktiems tretiesiems asmenims, dėl netinkamo prekių montavimo atsiradę prekių trūkumai ir kiti prekių trūkumai, kurių vėlesnį atsiradimą lėmė dėl prekių montavimo atsiradę trūkumai, nėra Pardavėjo šalinami ir Pardavėjas už juos neatsako.

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
11.1. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai Pardavėjas sutinka. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę reikalauti sumokėti Pirkėjo papildomą tokio pakeitimo mokestį ir nustatyti pakeistų prekių pristatymo terminą.
11.2. Sutarties šalys neatsako už dalinį arba visišką prisiimtų pagal šią Sutartį įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo. Dėl atleidimo nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu tai sąlygoja nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, šalys susitaria vadovautis LR Civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms“ taisyklėmis.
11.3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Internetinės parduotuvės registracijos anketoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos anketoje tikslių duomenų nepateikia, Pardavėjas neatsako už tokių veiksmų padarinius.
11.4. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimo tretiesiems asmenims padarinius. Jei Pardavėjo paslaugomis naudojasi asmuo, prisijungęs prie Internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolių dėl to, kad, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.6. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.
11.7. Jei Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, kuriuose nėra pateikiama informacija apie Pardavėjo parduodamas prekes ir prekių savybes, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.8. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje ar atstovaujamų gamintojų kataloguose vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos kompiuterinės technikos ypatybių.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS IR JOS NUTRAUKIMAS
12.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki šalys įvykdys visus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus arba ji bus nutraukta Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose ar šioje Sutartyje numatytais pagrindais bei tvarka.
12.2. Ši sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu.
12.3. Šalys turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti šią Sutartį Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose ir šioje Sutartyje nustatytais pagrindais bei tvarka. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti šios Sutarties kitais nei šioje Sutartyje numatytais pagrindais, nepaisant to, ar prekes išsirinko pagal pavyzdžius (katalogus, aprašymus, modelius ir kt.) ar pirko Pardavėjo turimas konkrečias prekes.
12.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti šią Sutartį, pranešdamas apie tai Pirkėjui prieš 14 (keturiolika) dienų, tuo atveju, jeigu Pirkėjas pažeidžia šią Sutartį žemiau nurodytu būdu ir Pirkėjas per įspėjimo terminą pažeidimo nepašalina:
12.4.1. Pirkėjas nesumoka šios Sutarties 6 punkte nurodyto bet kurio mokėjimo ilgiau nei 14 (keturiolika) dienų;
12.4.2. Pirkėjas nepagrįstai atsisako priimti prekes, nepasirašo prekių perdavimo-priėmimo akto, nepasirašo defektų akto;
12.4.3. Pirkėjas kitaip iš esmės pažeidžia šią Sutartį.
12.5. Pirkėjas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti šią Sutartį, pranešdamas apie tai Pardavėjui prieš 14 (keturiolika) dienų, tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šią Sutartį žemiau nurodytu būdu ir Pardavėjas per įspėjimo terminą pažeidimo nepašalina:
12.5.1. Pardavėjas nepristato prekių per šios Sutarties 7.1, 7.3 punktuose nurodytus terminus;
12.5.2. Pardavėjas nepašalina esminių prekių kokybės, asortimento ar komplektiškumo trūkumų, numatytų prekių perdavimo-priėmimo akte arba defektų akte šioje Sutartyje nustatytais terminais bei nesumažina prekių kainos, esant Pirkėjo reikalavimui;
12.6. Pardavėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai, nesikreipiant į teismą, jeigu užsakytos komplektacijos prekių nėra galimybės pagaminti dėl gamybos pakeitimų ar tiekimo sutrikimų, atsiradusių po šios Sutarties pasirašymo ir Pardavėjas informuoja apie tai Pirkėją raštu, o Pirkėjas nepriima Pardavėjo siūlymo įsigyti panašios ar kitokios komplektacijos prekių.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.1. Pirkėjas – fizinis asmuo sutinka, kad Pardavėjas turi teisę gauti, tikslinti, tikrinti ir kitaip tvarkyti duomenis ir informaciją (gautą, pateiktą, patikslintą) apie Pirkėjo vardą(-us), pavardę(-es), adresą, elektroninio pašto adresą, telefono, mobiliojo telefono numerį(-ius), sąskaitos banke numerį(-ius), taip pat kitus Pirkėjo pateiktus duomenis bei kitą su išvardintais duomenimis susijusią informaciją.
13.2. Šios Sutarties priedas Nr.1, taip pat visi kiti Sutarties priedai yra neatsiejamos sudėtinės Sutarties dalys, patvirtinamos abiejų Sutarties šalių įgaliotų atstovų parašais.
13.3. Ši Sutartis laikoma sudaryta nuo jos pasirašymo dienos ir gali būti keičiama, papildoma ar taisoma tik raštu, patvirtinant abiejų Sutarties šalių įgaliotų atstovų parašais.
13.4. Visi pranešimai, reikalavimai, pretenzijos ir kiti dokumentai bei informacija pagal šią Sutartį privalo būti siunčiami Sutartyje nurodytais šalių buveinių adresais, ir laikomi įteiktais tinkamai, jeigu jie išsiųsti registruotu laišku, elektroniniu paštu, jeigu galima identifikuoti laiško siuntėją bei gavėją (patvirtinant gavimą) arba kitaip pristatyti šioje Sutartyje nurodytu šalies buveinės adresu (patvirtinant gavimą).
13.5. Visi teisiniai ginčai, kylantys dėl įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo, yra sprendžiami Sutarties šalių derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
13.6. Sudarydamos šią Sutartį, šalys pareiškia ir patvirtina, kad visos šioje Sutartyje išdėstytos sąlygos yra aptartos individualiai ir šalims yra priimtinos. Pirkėjas, be kita ko, patvirtina, kad Pardavėjas iki šios Sutarties sudarymo išaiškino Pirkėjui šia Sutartimi Pirkėjo prisiimamus įsipareigojimus, taip pat išaiškino dėl netinkamo ir/arba nesavalaikio sutarties vykdymo Pirkėjui galinčias kilti teisines pasekmes. Pirkėjas papildomai patvirtina, kad šios Sutarties sąlygas visiškai suprato ir su jomis sutinka, jos nepažeidžia Pirkėjo teisių ir interesų. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad šios Sutarties sudarymo metu nebuvo jokios esminės šalių nelygybės, Pirkėjui nebuvo taikomas joks spaudimas, grasinimas, jis nebuvos klaidinamas, prieš jį nebuvo naudota apgaulė ir jis šią Sutartį sudaro laisva valia.
13.7. Sutartis sudaroma lietuvių kalba dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais, kurių po vieną yra perduodama sutarties šalims.
13.8. Sutarties priedai:

14. ŠALIŲ REKVIZITAI, PARAŠAI IR ANTSPAUDAI
Juridiniai rekvizitai, jų atstovų parašai ir Šalių antspaudai:

PARDAVĖJAS
Uždaroji akcinė bendrovė „ANEROIDAS“
Juridinio asmens kodas 122050793
PVM mokėtojo kodas LT220507917
Buveinės adr. Kęstučio g. 41A, Vilnius
Tel. +370 615 17904
El. p. info@casabella.lt
a.s. LT347044060001123134
AB „SEB bankas“,
banko kodas 70440

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę